Současná léčba nádorů mozku

16.4.2012 , Tereza Kratochvílová

soucasna-lecba-nadoru-mozku.jpg - kopie
soucasna-lecba-nadoru-mozku.jpg - kopie
Současná léčba nádorů mozku se dá rozdělit na základní, která léčí samotný nádor, a doprovodnou, které léčí příznaky rakoviny. Mezi symptomy nádoru patří například vysoký nitrolební tlak, zvracení, bolesti hlavy a řada dalších. Současná léčba nádorů mozku je založena na chirurgickém odstranění nádoru, ozařování a podávání cytostatik.

Současná léčba nádorů mozku

Mozek je nejdůležitější orgán lidského těla. Jedná se o velmi složitou strukturu nervových drah a center, které řídí veškeré pochody v lidském těle, jako je pohyb, chování, jsou zodpovědné za naše touhy a veškeré emoce. Jako každý orgán je i mozek ohrožen rakovinou. Nádory mozku jsou velmi obávané, jelikož utlačují okolní nervovou tkáň, přímo jimi prorůstají a ničí je. Léčba nádorů v mozku je komplikovaná z toho důvodu, že jakýkoliv zásah do mozku nese i velké riziko, že bude poškozena i okolní zdravá tkáň, a tím i nenávratně poškozeny důležité funkce mozku. Ve většině případů se v rámci léčby nádorů mozku kombinuje chirurgická léčba s radioterapií a chemoterapií.

Nádory mozku

Primární mozkové nádory vycházejí z buněk gliových, které zajišťují výživu nervovým buňkám a izolují je od okolí. V zásadě jsou tyto nádory nezhoubné, avšak mohou se zvrhnout i ve zhoubné nádory. Řadíme sem především astrocytom, oligodendrogliom a ependymom. Astrocytom je nádor vycházející z astrocytů, které oddělují nervové buňky od cév a tím brání přímému vlivu látek obsažených v krvi na nervové buňky. Rozlišujeme několik forem astrocytomů, kdy některé jsou nezhoubné povahy, avšak vysoce zhoubný glioblastom je jedním z nejzávažnějších diagnóz v onkologii. Oligodendrogliom je nezhoubný nádor vycházející z bunek, které tvoří myelin, tedy obal nervových vláken, díky kterému je možné vedení elektrických singálů z jedné nervové buňky na druhou. Ependymom je nádor vycházející z buněk vystýlající mozkové komory a vyskytuje se častěji u dětí.

Projevy nádorů mozku

Příznaky astrocytomu, ependymomu, oligodendrogliomu i glioblastomu jsou spojeny s tím, jak nádory rostou. Rostoucí nádor zvyšuje nitrolební tlak, což se projevuje jako bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, závratě, poruchy rovnováhy, nebo změny psychiky. Další příznaky jsou charakteristické podle toho, na jakou část mozku astrocytom, ependymom nebo oligodendrogliom tlačí, či kterou částí prorůstá. Mohou se objevit poruchy řeči, poruchy vnímání významu slov, ochrnutí různých částí těla, nekoordinovanost pohybů, poruchy zraku, nebo paměti. Častým příznakem je i celková změna povahy člověka, objevuje se agrese, nebo naopak úplný nezájem. Charakteristickým a významným příznakem jsou epileptické záchvaty.

Diagnostika nádorů mozku

Na nádory mozku je třeba pomyslet především při pozvolně progredujících neurologických příznacích a při náhlém vzniku epileptických záchvatů. V diagnostice mozkových nádorů se využívají zobrazovací metody, kdy na prvním místě stojí CT, tedy počítačová tomografie. Touto metodou lze prokázat přítomnost tumoru i s jeho expanzivními projevy. Pro upřesnění lze použít magnetickou rezonanci mozku, MRI, nebo angiografii, tedy zobrazení cév. Nádory jsou významně zásobeny krví a proto má i zde angiografie svůj význam.

Léčba nádorů mozku

Nezbytným faktorem pro léčbu nádorů mozku je její včasné zahájení. Proto je nezbytné navštívit lékaře při jakémkoliv podezření. Především při nevysvětlitelných bolestech hlavy, náhle vzniklé neurologické symptomatice, či náhlém vzniku epileptických záchvatů. Současná léčba nádorů mozku se dělí na základní a podpůrnou.

Základní léčba nádorů mozku

Léčba nádoru mozku vyžaduje velmi úzkou spolupráci několika specialistů, především chirurga, neurochirurga, neurologa, onkologa, radiologa a dalších. V současné době je přístupných několik základních léčebných metod a metody doprovodné. Na tom, jaká léčba je vhodná, má vliv mnoho okolností. Hlavním kritériem je druh nádoru, jeho velikost, umístění a rychlost růstu. Dalšími faktrory ovlivňujícími výběr léčby jsou projevující se příznaky, přidružené nemoci, věk pacienta, celkový zdravotní stav a mnoho dalších. Málokdy je zvolen pouze jeden léčebný postup, mnohdy se kombinují, nebo na sebe navazují. Základní léčebné postupy jsou: operace, ozařování (radioterapie) a chemoterapie.

Chirurgický zákrok představuje nejradikálnější léčebnou modalitu s cílem vyjmutí co největší části nádoru. U nádorů, které jsou dobře operovatelné, je tato léčba nejúčinnější. Některé nádory mozku nemají pevné okraje a prorůstají mezi zdravé buňky. V tomto případě se operatér snaží odebrat co největší část nádoru, s tím, že někdy musí odebrat i část zdravé tkáně, zatímco na jiném místě část nádoru zůstane. Zbytek nádoru se pak likviduje dalšími metodami. Některé nádory jsou uloženy v chirurgicky nedostupném místě, v jiných případech není operace potřeba a jsou vhodnější jiné postupy.

Další léčebnou možností u nádorů mozku je radioterapie, neboli ozařování. Nádor se pravidelně ozařuje velkou dávkou ionizujícího záření, které prvně zabrání jeho zvětšování, poté by se měl nádor začít zmenšovat. Ozařování ničí v menší míře i zdravé buňky, ale nádorové jsou na záření citlivější. Existují dva druhy ozařování, vnější a vnitřní. Vnější ozařování je metoda, při níž je zdroj záření mimo tělo pacienta. Při vnitřním ozařování je zdroj záření aplikován přimo do nádoru. Speciálním druhem ozařování je radiochirurgie, která je vhodná pro léčbu malých nádorů. Nádor se velmi přesně zaměří a potom zlikviduje obrovskou dávkou záření s tím, že je zdravá tkáň ušetřena.

Jinou volbou léčby nádorů mozku je chemoterapie, při které jsou pacientovi podávané léky zvané cytostatika. Cytostatika jsou léky, které jsou toxické pro buňky hlavně ve fázi rozmnožování. Jsou toxická i pro jiné, zdravé buňky v organismu, ale díky tomu, že zdravé buňky se rozmnožují mnohem pomaleji a ve fázi množení se na rozdíl od nádorových buněk nachází pouze malá část zdravých buněk, je efekt na nádor mnohem větší, než na ostatní, zdravé buňky těla. Tím se zastaví růst nádoru.

Doprovodná léčba nádorů mozku

Tyto tři základní metody současné léčby nádorů mozku lze doplnit dalším doprovodným léčením. Léčí se příznaky nádorů, například otok mozku, epilepsie, zvracení, dále je důležitá i rehabilitační péče při různách ochrnutích. Je třeba léčit i nežádoucí účinky chemoterapie a ozařování. Své místo při léčbě rakoviny má i návštěva psychologa. Psychická vyrovnanost hraje při léčbě také svou roli. Mnoho pacientů, zvláště pokud je dosavadní léčba bez úspěchu, tíhne k různým alternativním metodám. Některé metody jsou jako doplněk léčby prospěšné, nebo alespoň neuškodí. Mnohdy ale zoufalý nemocný člověk naletí ziskuchtivému podvodníkovi. Jakoukoliv léčbu, která vyžaduje nesmyslné diety, podivné praktiky, či dokonce přerušení onkologické léčby, není možné akceptovat!

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email