Vývoj řeci u batole

15.8.2013

vyvoj-reci-u-batole.jpg - kopie
vyvoj-reci-u-batole.jpg - kopie
Vývoj řeči u batolete začíná již od 12.měsíce kdy dítě ovládá několik slov. K zásadní změně dochází okolo 18. měsíce života, kdy si batolata osvojují nová slova rychleji a jsou schopna je kombinovat do vět.

Vývoj řeci u batole

Schopnost mluvit otevře dětem svět a dodává nový rozměr jejich vztahům, když se učí vyjadřovat své pocity a vidí lidi, jak na ně reagují. Řeč se pro ně stává nástrojem, který jim konečně umožní, aby ovládaly a pochopily své city, aby myslely a pamatovaly si a aby spolupracovaly při hře s ostatními dětmi a dalšími osobami.

Mezi 12 a 17 měsíci zná většina dětí pouze několik slov, ale kolem 18 měsíců dochází k prudkému pokroku v učení - začínají ovládat nová slova zrychleným tempem, začínají kombinovat slova do vět. O druhých narozeninách má většina dětí slovní zásobu 100 slov a o třetích narozeninách má řada dětí ve své slovní zásobě 1000 až 2000 slov a ovládá většinu hlásek i gramatických pravidel, což jim umožňuje plynule mluvit. Tříleté děti už dobře mluví v přítomném čase.

V 15 měsících chápe dítě téměř vše

Vaše patnáctiměsíční batole chápe téměř všechno, co mu říkáte. Ve dvou letech je schopno spojit dvě nebo tři slova, obvykle název známého předmětu a slovo, které ho popisuje, například „zlý pes kouše" nebo „číst knížku". Způsob, jakým dítě v tomto věku skládá dvě slova dohromady tak, že používá jen ta nejdůležitější slova ve správném pořadí, ukazuje, že se již naučilo základní gramatiku. Vaší úlohou je neustále dávat dítěti příklady gramatických pravidel. Když dítě řekne něco chybně, opakujte větu po něm, avšak se správnou gramatikou. Mnoho dětí má problémy s výslovností některých souhlásek, například r, ř, l, s, stává se, že zaměňují jednu hlásku za druhou nebo některé hlásky vynechávají nebo je překrucují. Často dítěti obtížné hlásky opakujte, aby slyšelo, jak správně zní.

Procvičujte používání nových slov

Povzbuzujte dítě, aby používalo slova, která zná. Dávejte mu otázky začínající slůvky „kdo", „co" a „kde" („proč" a „kdy" bude následovat později). I když možná rozumíte gestům dítěte, říkejte mu slůvka, která mu pomohou slovně vyjádřit jeho potřeby, touhy a myšlenky. Dítě v jeho úsilí mluvit povzbudíte tím, že mu budete pečlivě naslouchat a budete dávat najevo, že to, co říká, berete vážně. Tímto přístupem dítě pochopí, že se vám líbí, když se vyjadřuje slovy. Dítě se tím také učí naslouchat: „když mluvíš ty, já poslouchám" a „když ty posloucháš, já mluvím". Ne na vše, co dítě řekne, je nutné reagovat dlouhým rozhovorem; někdy stačí přikývnutí nebo úsměv. Když dáváte dítěti najevo, že ho posloucháte, učíte ho tím, že mluvení je užitečný a účinný způsob, jak sdělit, že něco potřebuje nebo chce.

Mezníky v řeči

Některé děti se rychleji naučí chodit, jiné zase rychleji zvládnou řeč. Obecně však platí, že čím více dítě řeč slyší, zejména je-li určena přímo jemu, tím více příkladů se mu dostává, aby mohlo rozvíjet jazykové nástroje. Na své batole nemusíte mluvit příliš - v tomto období se jeho mozek na řeč teprve přepojuje. Považujte následující mezníky ve vývoji řeči za podněty ke konverzaci a komunikaci s dítětem - a za účinný způsob, jak rozšiřovat jeho verbální schopnosti.

Ve 13 až 15 měsících

 • Vedle „máma" a „táta" říká ještě tři nebo čtyři slova.
 • Rozeznává jména známých lidí, předmětů a částí těla.
 • Reaguje na své jméno.
 • Poslechne jednoduchý příkaz, například „jdi pro míč".
 • Jmenuje členy rodiny.

V19 až 18 měsících

 • Říká pět až deset slov.
 • Umí ukázat na dvě nebo tři části těla.
 • Ukazuje na jednoduché obrázky.
 • Dává pusu.
 • Poslechne dvojí příkaz, například „jdi pro míč a přines mi ho".

V 19 až 21 měsících

 • Říká 10 až 15 slov.
 • Označuje činnosti (například říká „hačí" místo „sedět").
 • Často se ptá: „Co je to?"
 • Používá kombinace podstatných jmen a sloves, například „táta jde".

Ve 22 až 24 měsících

 • Říká asi 100 slov.
 • Kde máš kolínko? Když budete vytrvale všechno nazývat jménem, vaše osmnáctiměsíční batole bude schopno ukázat na některé části těla, když vyslovíte jejich název. Kdykoliv se naskytne příležitost, opakujte názvy částí těla, například při koupání nebo oblékání.
 • Sestaví větu ze dvou až tří slov.
 • Opakuje, co slyší.
 • Používá „mně", když mluví o sobě.
 • Poslouchá pohádky.
 • Opakuje dětské říkanky.
 • Požádá o jídlo a pití.
 • Předstírá čtení.
 • Spojuje názvy se známými předměty.
 • Rozlišuje „jeden" a „mnoho".
 • Sděluje své pocity pomocí slov a gest.
 • Dávám vědět, když se mu chce čurat nebo kakat.
 • Označuje části těla.

Ve 2 až 2,5 letech

 • Říká věty o dvou až třech slovech, například „chci papat",
 • Používá vlastní jméno.
 • Ukazuje a jmenuje běžné obrázky a předměty.
 • Zpívá úryvky z písniček.
 • Používá dvouslovné negativní věty, například „já nechci".
 • Může se stát, že místo „ne" říká „ano".

Ve 2,5 až 3 letech

 • Každý měsíc se naučí 50 nových slov.
 • Umí sestavit věty o třech slovech.
 • Umí říci celé své jméno, věk a pohlaví.
 • Rozumí pojmu „dva".
 • Používá zájmena (já, ty, mně, my, oni) a některá slova v množném čísle (auta, psi, kočky).
 • Předstírání Telefonování je jednou z činností dospělých, kterou batolata ráda napodobují. Naslouchejte „předstíranému" telefonnímu hovoru svého batolete. Všimněte si, že drží telefon přesně stejným způsobem jako vy, stejně drží hlavu a mluví s podobnou modulací hlasu nebo dokonce doslova opakuje věci, které jste říkali vy. Dokazuje to, jakým horlivým pozorovatelem je, a podtrhuje to skutečnost, jakým jste pro něj významným vzorem.
 • Je mu většinou dobře rozumět.
 • Povídá si samo se sebou a s panenkami.
 • Chápe některé jednoduché fyzické stavy (vevnitř, pod, velký, malý).
 • Poslouchá jednoduché příkazy (například „polož knížku na stůl").
 • Chápe jednoduché Časové pojmy, například včera večer a zítra.
 • Rádo poslouchá opakovaně stejné pohádky.
 • Kolem tří let zná své pohlaví.
 • Odpovídá na otázky začínající „kde".

Podporujte rozvoj řeči dítěte

Nejlepším způsobem, jak povzbudit rozvoj řeči dítěte, je mluvit s ním co nejvíce. Mluvte jednoduše, zřetelně, pomalu a přímo k němu. Když jste s ním, popisujte mu, co děláte, cítíte a slyšíte. Vyprávějte mu o události nebo vycházce před tím, než k ní dojde, během ní i po ní. Odměňujte a povzbuzujte snahu dítěte říkat nová slova a komunikovat, když k vám mluví, dívejte se na něj, pozorně mu naslouchejte, reagujte na to, co říká. Odpovídejte mu, usmívejte se nebo přikyvujte, abyste mu dokázali, že ho posloucháte. Uvádíme některé podněty, jak zlepšit schopnost dítěte mluvit.
Opakujte nová slova a často je používejte.
Každý den dítěti čtěte. Knížky berte všude s sebou, čtěte mu s nadšením a pak se ho na příběh ptejte.
Berte dítě často na zajímavé výlety (do parku, do zoo, do muzea nebo na návštěvu k přátelům nebo příbuzným) a popisujte mu všechno, co vidíte nebo děláte.
Čtěte mu básničky nebo pohádky, kde se některé obraty opakují, a pokaždé, když čtete novou část pohádky, nechtě dítě, aby určitý obrat vyslovilo. Společně si pohádku zahrajte.
Zapojte dítě do vyprávění pohádky. Nechtě ho doplňovat některá slova v příběhu nebo ho nechtě říci pointu oblíbených vtipů. Pomozte dítěti sestavovat vyprávění o tom, co dělalo. Doplňujte slova, která vynechalo, a dávejte mu otázky; dítě se tak učí vyprávět celý příběh, a ví, že vás zajímá, co říká.
Poslouchejte, učte se nazpaměť a opakujte říkanky a písničky; zpívejte pomalu stále stejné písničky a opakujte neustále stejné říkanky. Vyhledávejte básničky nebo jazykolamy, kde se opakují zvuky a písmena. Dítě si tak oblíbí zvuky slov a naučí se klesat a stoupat hlasem.
Pomáhejte dítěte třídit předměty - hračky, oblečení nebo nádobí - do skupin; pomůže mu to pochopit, že předměty mohou vypadat odlišně, ale patří do stejné skupiny.
Když si s dítětem povídáte nebo s ním něco děláte, používejte barvy, čísla a časové údaje. Například když dítě osušujete po koupání, počítejte prstíky na nohou nebo řekněte: „Je 8 hodin večer, je čas jít spát."

Nemá vaše dítě problémy se sluchem?

I když se u některého dítěte řeč rozvíjí rychleji a u některého pomaleji, měl by být průběžně vidět pokrok. Má-li vaše dítě problémy s mluvením nebo se sluchem, je nutné zahájit léčbu co nejdříve. Jestliže zjistíte u svého dítěte mezi 1. a 3. rokem následující varovné známky, poraďte se s lékařem:

 • Vaše roční dítě nevysloví na začátku slov řadu různých souhlásek.
 • Vaše l,51eté dítě neřekne víc než pět slov.
 • Nerozumíte většině toho, co říká vaše dvou- až tříleté dítě.
 • Vaše dvou až tříleté dítě nepoužívá věty o dvou- nebo třech slovech.
 • Vaše dvou- až tříleté dítě není schopné sledovat dva příkazy najednou (například „vezmi kostku a polož ji na stůl").
 • Když dítěti vysvětlujete, co děláte, plánujete nebo na co myslíte, používejte popisný jazyk.
 • Nechtě dítě, aby předávalo jednoduché zprávy jiné osobě.
 • Pomáhejte dítě vyslechnout a splnit příkaz při hrách, například „hoď míč" nebo „dotkni se nosu".
 • Abyste přinutili dítě myslet a mluvit, dávejte mu otázky začínající „co kdyby", například: „Co by se stalo, kdybychom neposekali trávník?"
 • S dítětem zpívejte, poslouchejte hudbu a tancujte.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email