Právní prohlášení a ochrana osobních údajů

Copyright

Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.

V případě zájmu o přebírání dat MEDICAL SOLUTIONS CZ s.r.o. a pro informace o podmínkách kontaktujte obchodní oddělení [email protected], tel. 724 726 276.

Právní prohlášení

Veškeré informace obsažené na těchto internetových stránkách, včetně informací uvedených v poradnách, jsou informativního charakteru. Nejsou určeny ke komplexní autodiagnostice pacienta a za žádných okolností nemohou nahradit vyšetření lékařem či odborné posouzení konkrétního případu jiným odborným pracovníkem (např. lékárníkem, apod).

Poradna, která je součástí těchto stránek, v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči a může být vnímána pouze jako informační a osvětový zdroj.

Dotazy zasílané do Porady slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům a dalším odborníkům prostřednictvím Poradny. Tazatel tyto podmínky bere na vědomí a souhlasí s nimi. Proto se tazatelům naléhavě doporučuje, aby v rámci dotazu uváděli pouze údaje, jejichž zveřejnění se nemůže dotknout jejich osobní sféry.

Provozovatel těchto stránek nenese žádnou odpovědnost za škodu, která by případně vznikla přímým či nepřímým uživatelům těchto stránek nerespektováním výše uvedeného.

Ochrana osobních údajů MEDICAL SOLUTIONS CZ s.r.o.("MS CZ") provozovatel internetového portálu Medixa.org respektuje vaše soukromí. MS CZ se snaží, abyste věděli, jaké informace sbírá, co s nimi dělá a jaká bezpečnostní opatření používá k jejich ochraně. Dříve než na stránkách Medixa.org zadáte jakékoliv informace, MS CZ důrazně doporučuje, abyste si přečetli tyto podmínky a věděli, jak MS CZ používá informace, které poskytujete. Používáním těchto stránek dáváte svůj souhlas s těmito Podmínkami a se shromažďováním a využitím poskytnutých informací v souladu s těmito Podmínkami i s Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami a Podmínkami použití, nepoužívejte, prosím, tyto stránky.

Dodatky

MS CZ bude zveřejňovat všechny změny Ochrany osobních údajů a Podmínek online. Datum poslední změny poznáte podle data těchto dokumentů. Dalším přístupem a využitím těchto stránek z vaší strany nebo použitím služeb, obsahu a softwaru zde obsažených, potvrzujete svůj souhlas se všemi změnami Ochrany osobních údajů a Podmínkami použití. Doporučujeme vám Ochranu osobních údajů a Podmínky použití pravidelně kontrolovat, kdykoliv si je můžete stáhnout, uložit nebo vytisknout.

Osobně identifikovatelné informace

"Osobně identifikovatelné informace" jsou informace o vás, jako například jméno, adresa, emailová adresa, uživatelské jméno, apod. Poskytnutím identifikovatelných informací vyjadřujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních identifikovatelných informací způsobem popsaným v těchto zásadách.

Shromažďování a používání osobně identifikovatelných informací

MS CZ neshromažďuje osobně identifikovatelné údaje bez vašeho svolení. Poskytnutí jakýchkoli vašich osobně identifikovatelných informací je dobrovolné a používá se výhradně ke splnění požadavku vzniklého službami, obsahem nebo softwarem spojeným s využíváním nebo přístupem do těchto webových stránek. Příklady osobně identifikovatelných informací zahrnují informace o uživatelském účtu (které uživatel zadává při registraci na webu), jako např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo, apod., a všechny ostatní informace, které mohou být propojeny s vaším účtem. MS CZ nebude prodávat, pronajímat, nebo sdílet s jakoukoli třetí stranou nebo osobou vaše osobně identifikovatelné informace, s výjimkou potřeby splnění požadavku vzniklého službami, obsahem nebo softwarem spojeným s využíváním nebo přístupem do těchto webových stránek (např. odesíláním nebo jiným přenosem vámi požadovaných informací, anebo personalizace webových stránek na základě vašeho požadavku). MS CZ si vyhrazuje právo zveřejnit osobně identifikovatelné informace v souladu s právními předpisy, nebo ze zákonem povolených důvodů, pokud bude MS CZ tyto informace považovat za nezbytné pro ochranu svých práv a aby vyhověl soudnímu řízení, příkazu nebo procesu.

Shromažďování a používání osobně neidentifikovatelných informací

MS CZ shromažďuje osobně neidentifikovatelné informace o vaší návštěvě webových stránek společnosti MS CZ. Tyto informace mohou zahrnovat údaje o URL, ze kterého si stránky prohlížíte, URL na které právě směřujete (ať je na tomto, nebo cizím webu), jaký internetový prohlížeč používáte a vaši IP adresu. Tyto informace jsou shromažďovány primárně pro potřeby společnosti MS CZ, k analýze přenosů dat a k dalšímu zlepšování funkcionality a obsahu webu, a neobsahují osobně identifikovatelné údaje o vaší, či jiné osobě. MS CZ si vyhrazuje právo zveřejnit tyto informace v souladu s právními předpisy nebo ze zákonem povolených důvodů, pokud bude MS CZ tyto informace považovat za nezbytné pro ochranu svých práv a aby vyhověl soudnímu řízení, příkazu nebo procesu.

Použití cookies

(Nebo jiné funkčně ekvivalentní technologie) ke shromažďování osobně identifikovatelných a neidentifikovatelných informací. Některé funkce na stránkách tohoto webu jsou dostupné pouze za použití cookies nebo jiné funkčně ekvivalentní technologie (souhrnně označované jako „cookies"). Cookies mohou například pomoci snížit počet úkonů potřebných k zadávání určitých informací na tomto webu. Cookies vám též umožní přístup k obsahu a službám s ohledem na vaše zájmy nebo předvolby. Vždy máte možnost cookies odmítnout, pokud tuto funkcionalitu váš internetový prohlížeč umožňuje. Pokud tak učiníte, nebudete moci plně využívat funkce webu, které pomocí cookies shromažďují určité informace, a budete nuceni tyto informace opětovně během vaší návštěvy zadávat. Pokud si nepřejete, aby o vás MS CZ tyto informace shromažďoval, nastavte svůj prohlížeč tak, aby nepovoloval cookies.

Ochrana vašich informací

MS CZ úzkostlivě dbá na ochranu vašich osobně identifikovatelných informací, včetně vašich registračních údajů, uživatelského jména, informací o vaší relaci a elektronické komunikaci s vámi. Zabezpečovací prostředky zahrnují standardní technologie, jako např. firewall, šifrování, ochranu proti intruzi a monitorování webu. Bohužel, žádný přenos dat přes internet nemůže být garantovaný jako stoprocentně bezpečný. Ačkoliv se MS CZ snaží chránit vaše informace všemi dostupnými prostředky, není reálně možné plně zajistit či zaručit stoprocentní bezpečnost informací mezi vámi a tímto webem.

Interně MS CZ umožňuje přístup k vašim osobně identifikovatelným informacím jen takovým osobám, které nezbytně musejí k takovýmto informacím mít přístup, aby zaručily poskytnutí patřičné služby spojené s dotazem či požadavkem, který jste zadali na tomto webu.

Přístup k vašim informacím, jejich úprava a aktualizace

Kdykoliv můžete zažádat o přístup k vašim osobně identifikovatelným informacím, které MS CZ o vás shromáždil, a vyžádat jejich úpravu či aktualizaci. MS CZ vyvine přiměřené úsilí, aby vašemu požadavku vyhověl, ale vyhrazuje si právo některé podobné požadavky omezit.

Další informace

Tyto zásady se vztahují pouze na informace shromažďované společností MS CZ. Informace poskytnuté třetím stranám nebo shromažďované jejich weby jsou předmětem zásad ochrany informací (pokud jsou definovány) těchto třetích stran. MS CZ doporučuje pečlivé přečtení zásad ochrany informací na webech těchto třetích stran. Je výhradní zodpovědností těchto třetích stran, aby dodržovaly omezení zveřejňování vašich osobně identifikovatelných informací. MS CZ, jeho vedení, management, zaměstnanci, agenti, poskytovatelé služeb a zástupci nebudou odpovědní za chybné užívání nebo zveřejňování vašich osobně identifikovatelných informací touto třetí stranou.

Podmínky

Přijetí podmínek

Tato smlouva o přijetí podmínek („Smlouva") je právně závaznou dohodou mezi vámi a MEDICAL SOLUTIONS CZ. („MS CZ"). Používáním anebo přístupem na web MS CZ („Web") anebo aplikačního softwaru ("Software"), Služeb ("Služba"), a obsahu ("Obsah") popsaných v následující pasáži souhlasíte s tím, že jste četli a pochopili tuto Smlouvu, a že plně souhlasíte se všemi podmínkami v ní obsaženými, a že tyto podmínky mohou být čas od času modifikovány MS CZ. Pokud nesouhlasíte s touto Smlouvou, nesmíte již nadále používat tento Web, Obsah, Software a Služby. Tato Smlouva, spolu s politikou Ochrany Osobních Dat, tvoří celkovou dohodu mezi vámi a společností MS CZ ohledně využívání tohoto Webu, Obsahu, Software a Služeb, a ruší a nahrazuje veškeré dřívější nebo současné dohody mezi vámi a společností MS CZ .

Dodatky

MS CZ bude prostřednictvím Webu informovat o jakýchkoli změnách v politice ochrany osobních údajů a podmínkách využití Webu. Datum poslední změny dokumentu je totožný s datem účinnosti uvedeným v daném dokumentu. Dalším používáním Webu anebo Služeb vyjadřujete souhlas se změnami uvedenými v daném dokumentu. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali politiku ochrany osobních údajů a podmínky využití Webu. Podle potřeby můžete tyto dva dokumenty z Webu stáhnout a vytisknout.

Heslo a zabezpečení

Některé služby, které jsou k dispozici na Webu, vyžadují registraci pomocí uživatelského jména a hesla. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti uživatelského jména a hesla a jste plně odpovědni za všechny činnosti, ke kterým bude docházet za použití vašeho uživatelského jména, hesla nebo účtu. Souhlasíte, že (i) neprodleně budete MS CZ informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho uživatelského jména, hesla nebo účtu nebo o jiném porušení bezpečnosti, a (ii) zajistíte, aby po ukončení návštěvy Webu došlo k odhlášení z vašeho účtu. MS CZ nemůže být a nebude odpovědný za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z nedodržení těchto ustanovení.

Tento web používá na ochranu přenosu vašich informací z internetových stránek standardní bezpečnostní opatření, jako např. Secure Sockets Layer protokol („SSL"), v souladu s politikou ochrany osobních údajů a podmínkami využití Webu. Bohužel, žádný přenos dat přes internet nemůže být garantován jako stoprocentně bezpečný. Ačkoliv se MS CZ snaží chránit vaše informace všemi dostupnými prostředky, není reálně možné plně zajistit či zaručit stoprocentní bezpečnost informací, které přenášíte mezi vámi a tímto webem. Jste výhradně zodpovědni za utajení svého uživatelského jména, hesla a jakýchkoli jiných informací o účtu.

Spolupráce s třetími stranami

MS CZ spolupracuje s jistými třetími stranami ("Třetí Strany"), které poskytují Obsah, Služby a Software dostupný na tomto Webu a linky na externí weby. Tyto Třetí Strany zahrnují (ale nejsou omezeny na) poskytovatele služeb, web hostingu a technologické dodavatele. Tyto Třetí Strany poskytují informace, které mohou být na tomto Webu zobrazovány, ale nikterak nekontrolují zobrazovaný obsah, ani obsahová pravidla tohoto Webu. MS CZ neschvaluje, nesponzoruje ani nedoporučuje produkt, službu ani odkazy žádných Třetích Stran, či obchodní název, ochrannou známku, nebo reference k firmě MS CZ. VEŠKERÝ OBSAH POSKYTOVANÝ TÍMTO WEBEM, SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI JE MÍNĚN POUZE K INFORMATIVNÍM ÚČELŮM A NENÍ URČEN K POSKYTOVÁNÍ SPECIFICKÝCH PRÁVNÍCH, FINANČNÍCH, DAŇOVÝCH, ČI PODOBNÝCH INFORMACÍ.

Duševní vlastnictví

Berete na vědomí a souhlasíte, že Web, Služby, Obsah (tj. všechny položky přístupné na internetových stránkách Webu), a jakékoli programové vybavení, včetně APPLET, webových modulů, webových programů, a všech ostatních typů software, které se vyskytují na tomto Webu, ve Službách a Obsahu, se sestává z proprietárních a důvěrných informací, které jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví a dalšími zákony. Bez výslovného písemného pověření společnosti MS CZ v každém individuálním případě, souhlasíte, že nebudete měnit, pronajímat, kopírovat, zveřejňovat, publikovat, půjčovat, prodávat, distribuovat, nebo vytvářet odvozená díla z Webu, Služeb, Obsahu, nebo Software, zcela nebo zčásti, pro jakýkoli účel.

Nedodržování těchto ustanovení vás může vystavit stíhání podle federálního zákona o copyrightu a jiných federálních, státních anebo případně místních zákonů.

MS CZ vám uděluje osobní, nepřenosné a neexkluzivní právo a licenci k používání Webu, Služeb, Obsahu nebo softwaru na jednom počítači za předpokladu, že nebudete (a neumožníte žádné třetí straně) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, reverzně analyzovat kód, dekompilovat nebo jinak se snažit zjistit zdrojový kód, prodávat, postupovat, sublicencovat, udělovat zástavní právo nebo jinak převádět jakékoli právo k Webu, Službám, Obsahu nebo Softwaru. Souhlasíte s tím, že nebudete měnit software jakýmkoli způsobem nebo formou, nebo používat upravené verze softwaru pro jakýkoliv účel, včetně (bez omezení) za účelem získání neoprávněného přístupu k Webu, Službám, Obsahu nebo Softwaru. Souhlasíte, že nebudete přistupovat na Web, Služby, Obsah nebo Software jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které k tomu poskytuje MS CZ.

Název Medixa.org a designy loga Medixa.org jsou ochranné anebo obchodní známky („Známky") společnost MS CZ. Zobrazování těchto známek je zakázáno bez výhradního písemného povolení společnosti MS CZ.

MS CZ respektuje práva duševního vlastnictví jiných. Pokud věříte, že některé Služby, Obsah nebo Software k dispozici na našem Webu, nebo jakékoli jiné činnosti provozované na našem Webu představují porušování díla chráněného autorským právem, prosíme, kontaktujte nás na níže uvedené adrese, abychom mohli reagovat na váš podnět:

MEDICAL SOLUTIONS CZ s.r.o., nám. Přátelství 1518/2
, Praha 102 00, Česká republika

Odkazy na weby třetích stran

Náš Web může obsahovat odkazy na weby či služby třetích stran. Odkazy na tyto weby/služby nepředstavují potvrzení MS CZ o kvalitě, způsobilosti, vhodnosti nebo přesnosti výrobků, obsahu, materiálů a informací předkládaných nebo zpřístupněných prostřednictvím těchto webů či služeb. Berete na vědomí a souhlasíte, že MS CZ , management, zaměstnanci, zástupci, poskytovatelé služeb a zástupci jiných třetích osob, a každý z jejich nástupců, nenesou odpovědnost za jakékoli nároky, škody nebo ztráty, způsobené, nebo údajně způsobené použitím webů třetích stran, nebo produktů, obsahu, materiálů nebo informací prezentovaných anebo dostupných prostřednictvím těchto webů či služeb.

Změny Webu/Služeb/Obsahu/Softwaru

Berete na vědomí a souhlasíte, že MS CZ může kdykoli, bez oznámení a bez odpovědnosti vůči vám nebo jakékoli jiné třetí osobě, změnit, upravit, pozastavit nebo přerušit jakýkoliv aspekt Webu, Služeb, Softwaru nebo Obsahu.

Zřeknutí se záruk

Veškerý obsah dostupný prostřednictvím tohoto Webu, Služeb a Softwaru je poskytovaný „tak jak je", „kde je" a „v platnosti" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, A BEZ OMEZENÍ, PRÁV, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO PŘESNOSTI informačního obsahu. Všechen Obsah, dostupný na tomto Webu nebo prostřednictvím tohoto Webu, Softwaru či Služeb, smí být používaný pouze pro informační účely a není určen k poskytování konkrétního právního, finančního, nebo daňového poradenství a nesmíte se na něj v tomto kontextu spoléhat.

MS CZ, management, zaměstnanci, zástupci, poskytovatelé služeb a zástupci jiných třetích osob, a každý z jejich nástupců NEZARUČUJÍ, ŽE SLUŽBY NEBO FUNKCE, NEBO INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO WEBU, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, V OBSAHU TŘETÍCH STRAN, SOFTWARU, PRODUKTECH, POLOŽKÁCH NEBO MATERIÁLECH POUŽITÝCH NA WEBU NEBO VE SLUŽBÁCH, BUDOU SPRÁVNÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ, NEPŘERUŠENÉ A BEZCHYBNÉ, A ŽE CHYBY V NICH BUDOU OPRAVENY.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE MS CZ , MANAGEMENT, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A ZÁSTUPCI JINÝCH TŘETÍCH OSOB, A KAŽDÝ Z JEJICH NÁSTUPCŮ ZODPOVĚDNÍ ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY ČI ZTRÁTY, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU OPATŘENÍ VE SMLOUVĚ, OBČANSKO-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ANEBO JINAK SOUVISEJÍCÍ S TÍMTO WEBEM, SLUŽBAMI, OBSAHEM NEBO SOFTWAREM POSKYTOVANÝM TÍMTO WEBEM, A TO, I KDYŽ JSTE O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD BYLI INFORMOVÁNI. Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, ŽE MS CZ, MANAGEMENT, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A ZÁSTUPCI JINÝCH TŘETÍCH OSOB, A KAŽDÝ Z JEJICH NÁSTUPCŮ NEPŘEBÍRAJÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ZTRÁTY NEBO ŠKODY V SOUVISLOSTI S CHYBAMI, PŘERUŠENÍM NEBO NEPŘESNOSTMI OBSAHU, SLUŽEB, SOFTWARU, ANEBO KAŽDÝM ROZHODNUTÍM UČINĚNÝM NA ZÁKLADĚ OBSAHU SLUŽBY ČI SOFTWARU OBSAŽENÝMI NEBO PŘÍSTUPNÝMI PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU. VAŠE JEDINÁ NÁHRADA NÁROKŮ V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU SPOČÍVÁ V OKAMŽITÉM UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU, SOUVISEJÍCÍHO OBSAHU, SOFTWARU A SLUŽEB. UVEDENÉ OMEZENÍ PŘEČKÁVÁ A PLATÍ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU NÁHRADY.

Oddělitelnost

Pokud budou některá ustanovení této Smlouvy shledána soudem příslušné jurisdikce jako neplatná nebo nevynutitelná, pak taková ustanovení budou uplatňována v maximální přípustné míře k naplnění záměru této Smlouvy, a zbývající části této Smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

Zřeknutí se práv

Neschopnost společnosti MS CZ vykonávat nebo vymáhat jakékoliv právo nebo opatření vyplývající z této Smlouvy nebude považováno za vzdání se takového práva nebo opatření.