Život s popáleninami

26.2.2013 , Danica Deretić

Život s popáleninami představuje jak fyzicky, tak psychicky náročné období, kdy je nesmírně důležitá podpora rodiny i přátel. Pacient se potkává s řadou problémů, kdy tím nejčastějším a pro pacienta nejdůležitějším je jeho vzhled po úrazu.

Život s popáleninami

Popáleniny představují úraz, při kterém vznikají různě rozsáhlá a nepříjemná poranění kůže, někdy i hlouběji uložených tkání. Popáleniny vznikají na základě působení vysoké tepelné energie na povrch lidského těla, kdy zdrojem může být oheň, horká voda, ozařování, slunce, nebo i elektrický proud. Stejně tak se setkáváme s popáleninami, které vznikly potřísněním některými chemikáliemi. V závislosti na rozsahu a hloubce popálenin mohou vznikat následky, se kterými musí jedinec doživotně žít. Život s popáleninami představuje tedy jak fyzicky, tak i psychicky náročnou situaci, se kterou se poškozený musí vyrovnat.

Projevy popálenin

Popáleniny představují nepříjemné poranění, se kterým se setkáváme v jakémkoliv věku. Projevy popálenin mohou být místní i celkové a závisí především na hloubce poškození. Dle tohoto kritéria rozlišujeme 4 stupě popálenin.

Dělení popálenin a jejich místní projevy

Popáleniny 1.stupně představují poranění povrchové vrstvy kůže, tedy pokožky a projevuje se bolestivostí a zarudnutím. Nepředstavují však závažný stav a ke zhojení dochází během několika dnů.

Popálenin 2.stupně se projevují zarudnutím, otokem a přítomností bolestivého puchýře, který vzniká v důsledku poškození pokožky i části škáry. Při prasknutí puchýře může dojít k zanesení infekce a popálenina se tak může komplikovat. V případě, že je však rána správně ošetřena, dochází do 2 týdnu ke zhojení, bez zjevných následků.

Popáleniny 3.stupně jsou již závažnějším úrazem, jelikož bývá poškozena pokožka, škára i podkožní vazivo. Projevuje se suchou, tvrdou, hnědočernou kůží, která není bolestivá z důvodu poškození volných nervových zakončení. Hojení popálenin 3.stupně se ve většině případů neobejde bez chirurgického odstranění odumřelé tkáně.

Popáleniny 4.stupně předtsvují nejzávažnější stav, kdy dochází ke zuhelnatění všech vrstev kůže, včetně svalů a kostí.

Celkové projevy popálenin

U závažnějších popálenin se můžeme setkat i s celkovými projevy, jako je tachykardie, tedy zrychlení srdeční frekvence, či hypotenze, tedy snížení krevního tlaku. Často bývají přítomny i poruchy dýchání, střevní činnost se zpomaluje a snižuje se i diuréza, tedy množství vyloučené moči za den. Vyskytují se neklid, zmatenost a v těžších případech i bezvědomí.

Léčba popálenin

Popáleníny 1. a 2. stupně se léčí především konzervativně, a to především ochlazováním studeným proudem vody a sterilním krytím. Pokud není možné zajistit sterilní prostředí rány, puchýře nestrháváme. V případě hlubokých popálenin, především 3.stupně, přistupujeme k chirurgické léčbě popálenin. V rámci této se odstraňují odumřelé tkáně, příškvary a je možné kůži i transplantovat

Důsledek popálenin na život pacienta

Věk, lokalizace, rozsah popálenin, stejně tak jako i mechanismus jejich vzniku jsou významnými faktory, které mohou ovlivnit celkový stav pacienta. V neposlední řadě je všemi těmito faktory zasažena i jeho psychika. Život s popáleninami není jednoduchý, jelikož se pacient musí smířit  jak s fyzickými, tak i psychickými následky popálenin.

Život s popáleninami a fyzické následky

Zjevnými fyzickými následky po popáleninách je poškození kůže, která často bývá zjizvená či znetvořená. Současně může být postižena i hybnost dané oblasti a v nejhorších případech může dojít ke ztrátě končetiny, či jiného popáleninami postiženého orgánu. V dnešní době díky rozmachu plastické chirurgie je možné jizvy odstranit a poškozenou oblast zrekonstruovat.

Život s popáleninami a psychické následky

Popáleniny představují závažnou životní situaci především pokud jsou natolik rozsáhlé a závažné, že vedou ke znetvoření. To vede k těžkým psychickým následkům, kdy se postižený musí potýkat s velice těžkým úkolem, a to především s vyrovnáním se s dlouhodobou změnou svého vzhledu. Popálený jedinec se však ve skutečnosti potýká s četnými problémy, mezi které nejčastěji patří již zmíněná psychická adaptace na získané postižení,vyrovnání se s těžkou životní situací, reakce okolí a v případě dětí i reakce rodičů.

Život s popáleninami a vyrovnání se s těžkou životní situací

Život s popáleninami je velice náročný jelikož tím trpí jak postižení, tak i jeho nejbližší. Udává se, že zvládání takovéto situace závisí na síle vazeb, které byly mezi jednotlivými členy rodiny vybudovány před úrazem. Zjevná podpora ze strany rodiny,přátel i dalších blízkých výrazně ovlivňuje sebevědomí popálených pacientů. Často se setkáváme s pacienty, které následky popálenin bagatelizují, nevnímají, či je vytlačují. Jedná se o typickou obrannou reakci, kdy se pacient snaží vyhnout těžké životní situaci.

Život s popáleninami a psychická adaptace na získané postižení

Psychický stav pacienta po popáleninách je významně ovlivňován strachem ze svého budoucího vzhledu. Jelikož je vnější vzhled důležitý především pro dospívající, trpí tím především tato skupina lidí. Psychická alterace se stupňuje tím, čím jsou popáleniny na viditelnějších místech. Popálení se mnohdy cítí méněcenně, odpudivě a často mají pocit, že jsou na tomto světě zbyteční. Zejména v tomto období je nutná podpora rodiny, přátel i dalších blízkých, jinak hrozí riziko sebevraždy, či sebepoškozování. Možná je i pomoc psychologa, jehož cílem je znovunalezení smyslu a cíle života.

Život s popáleninami a reakce rodičů na úraz

Život s popáleninami je v případě dětí úzce spojen také s reakcí rodičů na úraz. Pro rodiče je to velice stresující záležitost a právě jejich schopnost vypořádání se s touto situací má velký vliv na to, jak velkou zátěž bude pociťovat dítě. Je to dáno tím, že dítě obvykle není schopno samo analyzovat tíhu postižení a proto je významně ovlivněno reakcemi rodičů. Proto je vhodné, aby rodiče, ale i ošetřující personál dodal dítěti pocit bezpečí, podporu a zajistili mu náhradu vzniklých omezení jinými způsoby.

Život s popáleninami a reakce okolí na úraz

 Popálený jedince se v neposlední řadě potýká s různými chtěnými i nechtěnými reakcemi ze svého okolí. Ve společnosti je stále u většiny lidí zakotven pocit, že jakýmkoliv způsoben postižený člověk je odlišný, nežádoucí a vytvářejí se negativní emoce. Popálený však tyto emoce a projevy vnímá a vytváří si obratem reakce, kterými se snaží bránit. Často se pacienti uzavírají do sebe, odmítají kontakt s lidmi, nebo dokonce ztrácí vůli žít. Obzvláště náročná situace je u popálených dětí, které mohou být svými vrstevníky vystaveny posměchu, odmítání a dokonce i vyloučení z kolektivu, což vede k doživotním psychickým následkům.

Závěrem...

Život s popáleninami je zásadní změnou jak po fyzické, tak i psychické stránce jedince. Úraz popálením způsobuje silné trauma, který každý jedinec prožívá individuálně. Kromě podpory rodiny a přátel je nezbytná i psychologická poradenská péče, která pomáhá pacientovi zvládnout tuto těžkou životní situaci a vést popáleného k nalezení nového smyslu a cíle života.

 

 

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email